Základná škola | Horné Lefantovce

 
Základná škola | Horné Lefantovceškolský rok 2008/2009
 Informácie o škole 
> Úvod
> História
> Súčasnosť
> Pedagogický princíp
> Vzdelávací program
> Pracovníci
> Spolupráca
> Dokumenty
> Kontakty

Pedagogický princíp školy

Škola má v obci nezastupitelné kultúrne a spoločenské poslanie. Cieľom a poslaním našej školy by mal byť teda rozvoj a postupný prechod tradičnej školy na školu moderného typu s novými metódami a formami práce, ktorá by bola príťažlivou pre deti aj ich rodičov. Mala by sa stať školou, ktorá poskytuje svojim žiakom základné vzdelávanie , a tak ich pripravuje na celoživotné vzdelávanie, pre štúdium a život v novej, otvorenej Európe a zabezpečuje ich osobnostný rast. Mala by byť školou perspektívnou pre svojich zamestnancov, školou, v ktorej budú učitelia motivovaní k svojmu ďalšiemu profesijnému rastu.

Na základe vyššie uvedených skutočností je treba vytýčiť strategické ciele rozvoja školy, ktoré jej pomôžu preklenúť terajšie problémy pri prevádzkovaní školy, vyplývajúce z nízkeho počtu žiakov a zabezpečia jej plynulý prechod z tradičnej školy na školu moderného typu.

Dôsledne dodržiavajúc heslo školského vzdelávacieho programu, po podrobnej analýze podmienok školy, možností a potrieb žiakov a požiadaviek rodičov boli stanovené vlastné ciele /priority/ výchovy a vzdelávania, ktoré vyjadrujú nové myslenie celého pedagogického kolektívu, poukazujú na to, akého absolventa chceme mať, čo chceme dosiahnuť.

Ciele výchovy a vzdelávania /priority školy/

Ďalšie ciele

00025493 webdesign+hosting ibastudio.sk