Základná škola | Horné Lefantovce

 
Základná škola | Horné Lefantovceškolský rok 2008/2009
 Informácie o škole 
> Úvod
> História
> Súčasnosť
> Pedagogický princíp
> Vzdelávací program
> Pracovníci
> Spolupráca
   - Rada školy
   - Rada rodičov
> Dokumenty
> Kontakty

Spolupráca s rodičmi a inými subjektami

Škola aktívne spolupracuje s rodičmi hlavne prostredníctvom Rady školy a Rodičovskej rady, ale aj individuálne.

Rada školy má 11 členov- 4 zástupcovia rodičov, 2 zástupcovia pedagogických pracovníkov, 1 zástupca nepedagogických zamestnancov, 4 zástupcovia obecného zastupiteľstva /zriaďovateľa/. Rada školy zasadá pravidelne 4- krát do roka, v prípade potreby prebiehajú aj mimoriadne zasadnutia.

Rada rodičov má 8 členov- 1 zástupca za každú triedu. Schôdze ZRPŠ sú oragnizované štvrťročne- 4-krát do roka s jedným plenárnym zasadnutím na začiatku školského roka. RR sa spolupodieľa aj na organizovaní záujmovej činnosti.

Rada školy a Rodičovská rada sa každoročne podieľajú na spoluorganizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, ktoré podporujú aj finančne. Výťažok pravidelných benefičných koncertov a plesov ako aj výnos z 2% daní každoročne venujú na nákup učebných pomôcok pre školu a zlepšenie materiálno –technického vybavenia školy.

Škola pravidelne spolupracuje s PPP v Nitre hlavne pri podozrení na poruchy učenia a správania u žiakov / špeciálno - pedagogická a psychologická diagnostika/, ale aj pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. Rovnako dôležitú pozornosť venujeme aj prevencii porúch správania a pravidelne organizujeme besedy pre žiakov nie len s pracovníkmi PPP, ale aj s preventistami z Obvodného oddelenia PZ v Nitre.

Pri organizovaní MDD spolupracujeme aj s miestnou TJ Horné Lefantovce. Veľmi dôležitá a kvalitná je aj spolupráca so zriaďovateľom, Obecným úradom Horné Lefantovce, ktorý finančne zabezpečuje chod školy a v prípade nedostatku finančných prostriedkov, na základe vyššie uvedených skutočností, sa zaviazal dofinancovať normatívne a nenormatívne prostriedky z vlastných zdrojov.

Pri organizovaní dopravnej výchovy škola spolupracuje s autoškolou Podsklan z Nitry.

Škola aktívne spolupracuje aj s miestnou materskou školou – spoluorganizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí / návštevy divadla, výchovné koncerty, výlety /, zapajánie žiakov MŠ /predškolákov/ do záujmovej činnosti.

00025493 webdesign+hosting ibastudio.sk